Vrijdagavond 16 januari heeft de kwade kreuksel uitstrijkler zich wederom over dit zijn sluitwarpsol geboren en polijstung reed geschapt
ZieOns Opperhoofd Nedervoet zet ErenAmbtelijke Pruttelkeel op.
Op Obama is in deze nog niet en op Osama niet meer te rekenen, dus in de bres jochie!! 5 dagen later laat laatstgenoemde toch weer van zich horen. Hij is boos.

Waarin de Bijbel een op de grote hoop ongerijmdheden bijeengeveegde brokstukken (b)lijkt. Bibliographies mengsel van bloed, fatsoen, wrok en wraak. Een kroniek van haar verankering losgeslagen tot verkankering aller volkeren. 

Wat Nietzsche in/aan kristenen hekelt, uitbaat van slachtofferschap, is een zwak afgietsel, een twede treksel van het oorspronkelijk voor en door semieten toebereid gerecht: OTiese weerzin, donkere keerzijde van waar ze zich in hun (dankzij nogal heftig door eeuwen kaalslag en brandschatting verwoeste) leefwereld makkelijk op kunnen beroepen: gastvrijheid. Anti-semitisme is volgens een eerder gevleugeld dan bruggenbouwend gezegde immers een ziekte die je door contact met semieten oploopt en bekoopt. 

Wie Schraapt, die schrijft, wie Scheept, die schroot, wie schout, die schroeft - Het spectrum besteekproefd, . afgepast, .. bemeterd, ... beladen, .... opgezadeld, ..... bezwijkend, ...... rafelig, ....... aan flarden, ........ uitgehold, ......... murv, .......... geveld, ........... molm en ontaard tot slechts het slechts denkbare resteert en zegeviert. Theatraal dominantie symbool en gezags idool van de kwade geurocratie.

Het spectrum schriftuurmatig toegeeigend met geheiligde onteigening en bemonsterd, kortom vermedializeerd, dreef een wig tussen de mens en de onmiddelijke direktie (de zogenaamde 'genade' zoals er goed kristelijk naar 'getaald' word). Naarmate hij logistiek verstrikter aan het raken is in een wirwar van bewaarsel binnen waarheids-waren( )huizenhoog uit-, op-, uiteen- en openspattend markt geproest en geprijs, worden denkbeelden over los raken, verlost zijn en intussen, al was het maar tijdelijk, aflossing almaar koortsachtig dringender omver-, voorbij-, in-, af- en vooral ingeblazen (om nu maar te zwijgen over waar precies die waard-erende waardeschatter zo lang blijft navraag doen en/of om effe uit te zoeken of en zoja hoezeer dergelijke inlichtingen inwinnerij Hem ((dan wel zo wij niet met Hem, hij Ons)) op den duur onwaardig is en wie of het zo (al) en zus (dan niet) verontwaardigen mogen, kortom al die pogingen tot waarheidverduursels en verongeefselige kramp in boek- niet -be- maar houdsel ((altoos in fataal verband met {verre van (((koest[er])))}houdingboek)) te vastgelaagd) en loopt op een krisis uit, muurvast (krediet uit de muur is vast(-) niet krediet( )goed - zie Michael Hudson), waardoor laatstgenoemde gruwelen de status en tanatoidergy toevoer 'beleeft' die maar weer eens bewijzen dat wiens kogels en/of geld duidelijk de verzameling van naaste concurrenten overtreft, diens wil nog steeds wet is, hoe weinig die wil ook met anderen onwetmatigheden stroken dan wel spotten wil.

Hier ga ik nog wat verder op in verderop maar eerst even dit:

Een 'groeiend' ('aan')deel in direkte ervaring, spontaniteit en al dat Nietzschiaans gedoe word dus 'voorkomen' (u wilt genezen? Neeeeeee joh, wij hebben iets nieuws voor u, veeeeeel beter. toekomst verijdeling, de vlijende amputatie). Wat intermenselijke ervaringswerelden betreft raakte toch al minder dan de helft en dan slechts dramatisch losbollig en gedeeltelijk te boek (het eronder krijgen ((de knie, wilbrekerij dus)) infantilizeerde enorm, zie de plagen die de predatie van predatoren, speciaal in het geval van coyote, teweeg kan brengen zoals beschreven in 'prodigal summer') en wat simpeler vormen betreft neemt het middels giftig afval alleen al het 'onder de voet lopen' voor steeds meer soorten steeds meer (hun) wereldbedreigender vormen aan; het feit dat we die soorten gewoon op maken zonder er ooit zelfs ook maar oppervlakkig kennig mee gemaakt te hebben is huiveringwekkend en mischien ook juist daarom uiterst fragmentarisch te boek gesteld (hoewel de duivel in het gelaat schouwen niet bijster moedig is, dat wilie juist om zich des te beter als zegenend god en god gezegend voor te doen).

Ik ben in allerlei opzichten een soort jesus figuur. Ik ben enig zoon van een man die tot zelfs buiten europa toe intiem bekend was met alle vormen van vlees be- en verhandeling en heb me doordat hij de ergste risiko geinduceerde schommelingen tegen de tijd dat ik emoties leerde inschatten een beetje te boven kwam breed gedragen en als perfekte aanvulling gevoeld (vader en zoon mystiek dus). Ik had 2 dagen per jaar een enorme vriendenschaar -- dan kwam ik naar school met pistachios om uit te delen (lustte ze zelf nog niet zo). Op diezelfde lagere school ontdekte ik vroeg hoe me bij tijd en wijle van de meeste sociale dwangen te vrijwaren via ziek zwak en misselijk verklarinkjes die me als bij toverslag met boek in bed deden belanden waarin met behulp van aanvankelijk slechts Winnetou en Tarzan een brug tussen Nederlands Hervormde dogmatiek en moeder (aarde ... via de vleselijk zuinige met stier steenbok opmaak) gespannen werd. Een genoeg aan Heiland Middelaar Zoenoffer fabulistiek (en dergelijke enorm abstract mallotige eenmaligheid der eenmaligheden meer) om schuchter van te worden, stond naar verhouding wel erg veel te weinig werk door/met doodgewone en in veel mindere mate vervolgde en verzochte geestverwanten tegenover om daarnaast en bij meteen ook al nuchter van te worden. Wel werd me in de loop van mijn eerste 30 levensjaren langzamerhand toenemend duidelijk dat er genoeg gemarginalizeerde, buitengesloten en ondergewaardeerde wonder(tjes)werkers van zijn slag bestonden (zie - King Jesus - door Robert Graves) die ik, in het begin vooral, nauwelijks in gezegender toestand wist te vinden dan ondermaats en worstelend met nog moeilijker omstandigheden dan die ik de mijne noemde. Bestrijdingsmiddelen hebben echter, zoals gezegd, heel goed door Barbara Kingsolver in roman vorm gegoten, vooral op de coyote, het medicijn dier der medicijn dieren een averechts effect dus als je goed kijkt ben ook ik en zijn ook de mijnen geenszins in slechts mondjesmaat maar met steeds groter getale tegelijk voorradig, leverbaar en in de maak, onze ontplooiing en de waardering die ons ten deel valt is een heel ander verhaal. Desalniettemin, tel alle mensen die (geholpen door hormoonspiegels die helaas alleen via 2 allebei nogal bazige ouders verkrijgbaar zijn) zich over agressie genoeg begrip kunnen vormen om minstens die van henzelf de kop in te drukken, op bij zulke die VOOR banden met natuur aanhaling zijn, voeg daarbij nog de mensen die voor zelfdisciplinering in (en dus dankzij deze afschaffing van eenheidsworst, verbreding en verdieping# van) het onderwijs zijn, en je hebt een ruime meerderheid, overgroot zelfs met de achterban erbij gerekend maar die is zich ook immer en altoos principieel verre van over overweldigend (en ((stom als ze (((slechts letterlijk))) zijn)) natuurlijk grotendeels van stemming) aan het (ont)houden. --- #vanmorgen word op de radio van een ongeluk in het algemeen gedooddoenderd dat het 'in een klein hoekje' zit. Dat is tot daar aan toe maar net nadat sprake was van 14 verdieping durende (voor)val slaat de stelregelgeldigheid wel als een bolle wang op een hol varken.

Elke 'voor eens en altijd' bewering die uit haar specificiteit (lokaal en uniek) gepeuterd en gescheurd word brengt alleen maar verdere scheidingsonzin te weeg, zo-ook de subtiel duivelse onzin om alle jesusachtigheid (buiten de domineel gesanctioneerde perfect passieve, hij alles ((trotseren* bijvoorbeeld)) jij niks, dus, daadwerkelijke verwant verklaring) als ontoereikend, imitatie (plagiaat!) en bovendien te laat (niet meer nodig en overbodig) af te doen. Elke hier en overal toedichting is natuurlijk even beperkt houdbaar dan wel gepast. Heel veel verschillende stammenbenamingen komen bijvoorbeeld vertaald neer op 'de mensen' en betekent zoveel als zij die hier, bij/op deze plek horen en thuis zijn .. voorbeeldig genoeg .. dus nooit zij waarop allen jaloers zijn en reikhalsend naar uitkijken, of zij die iedereen eens flink gaan helpen.

De fabulistiesere tintjes uit Semitoide geschriften worden in elk (s)t(r)ijdperk weer een trapjestapje afgezwakt maar door een soort kringloop toepassing op mondiale (mondane) schaal blijft nog genoeg over voor een passend en indrukwekkend opzwellend vervolg, zoals in de protokollen van Zion's oversten bijvoorbeeld maar ditmaal verre van voorbeeldig. Het waren geen woorden maar daden die de duivelsdiagnosis door/van eigen kwaad (grootst mogelijk makend en houdend door/van egofarmers, GOPharmers, ontmondigden armers en andere patienten pharmers) daarin te boek hielpen stellen. De Strekking? Verteer, verteken, verstad hoespel en verstel alle oorspronkelijk en in gehoor sprankelende taal, teken en territorium. Het hoogst gebod is diepste spot (aanvankelijk in stilte, dat spreekt). En over onderbuikhandsamenspraak gesprokkelspraakd:
Filter alles door mentale sprinkaan gymnastiek, 
werk uit hoofde van halsstarrig 
aan uit nood geboren ondeugd vasthoudendheid
mee aan zo veel mogelijk in en uit het hoofd leren, 
dan andere hoofden in en uit (bezweren) 
en zodoende zal zioverzekerd en ziovereenzelfsprekend 
uw aandeel in kaalslag en verslagenheid resulteren.
Pek en veren inplaats van tooi en kleren. 

De in en uit werd dus aan het hoofd, de wereld gewond en uitgewoond door massale aandrang van hersenmassa. 
aso NAZO = Niet Alleen, Zi(e )Ons
stuur ons lege, afgunstige en verwonde blikken dan voelen wij ons niet zo alleen. Wij gevangenisgoedgedachtenbewaarderds zullen u hoeden en behouden zo ook u bezeten van en gebeten op de bezittingsketen raakt, .. wel onderop aansluiten aub (waarmee ik een voorschotje op de laatste passage ((over piramides)) in dit stukje neem maar eerst wat actuele kwesties).

De duivel, de goden de messias zijn zwaar overtrokken begrippen die via de Bijbel as verwisseltrukendoos in dienst van 3 piece Monti - bitter drinkbeker schenker en schuivers de wereld ronduit voor de gek houdend overtrekken en almaar verrijkender (stralende ((DU)) ammunitie) en verder rijkender, voor en door herhaling van (BE)zetten, op de korrel nemen.

Geert Wilders' dwepen met Jerusalem is proef op de som hoe jo(o)d( )en( )dom niet alleen middels ras maar ook per klas en geslacht, vooral per cultuur besmet en in extremismen versplijt zwamt. Medialiteit (tussenhandel, transit verkeer, kommikatie en bemiddelaarschap) is tot na-aperij gedoemt alwaar recht niet meer (letterlijk genoeg) als plaatstelijkst en radi(k)aalst mogelijk begrip geleefd (in-, aan- en opgevuld) word. De bomen gaan er als eerste aan. Dit ziektebeeld kenmerkt zich door behendigheid en schik in verkoop van fascisme als (ware het) fatsoen, pure eer, geweten en zuiver behulpzaamheid.

Frank Manuel (IKON kwart voor acht iedere zondag, radio 1) wil 11 januari doen geloven dat Friesland als oorlogschuld op- en aflossende schadeloosheidstelling(sobject) voor/aan joden perfect geweest zou zijn, suggereert zelfs nog stompzinniger een equivalentie tussen ijsmuts en keppel, ... tis wel een doordenker van een kwinkslag, pas 1 (en een kwart) dag later realizeer ik me datie op de door sommigen nogal ouderwets religieuse, eerbiedige behandeling van schaatssport zin zou kunnen spelen.  ... met eventuele overtoon resonantie naar je laten nakijken en/of het nakijken hebben, afstand en aftands, verdubbelzinspel dus.

Hoe dies ook moge weze, hij heeft in ieder geval klaarblijkelijk nooit van de onlangs op derde plaats van meest populaire Rus verkiezing eindigende Pyotr Stolypin gehoord (of niet meer dan je over hem bij wikipedia vind, wat op ongeveer hetzelfde neerkomt, afgezien van een leuk fotootje. Dit soort infrastructuur werkt voor kopflastigen vergelijkbaar met stroop op vliegen).

Zijn onkunde is niet verwonderlijk in het licht van de 2 uur later nog maar eens weerklinkende media stilte rond Russische Joden; OVT, Madoff, Jewish Lobby, Rahmbo, allen 1 pot nat, even waardige doelen voor Palestijnen en sympathisanten die wensen als ieder ander weldenkend volk, hun recht op zelfverdediging, hoe minimaal ook, uit te oefenen. Met een steen op een tank mikken is niet veel effectiever dan je grief een afvoerpijp influisteren. Semitomensenlevenswisseltruukkoers intussen ongeveer van 1:5 naar 1:100 vergeensteilt. Het gaat niet meer of liever nog steeds niet over eerlijk vechten natuurlijk maar over de eerlozere soorten werkverschaffing waartoe Zionazis in staat zijn. Ze krijgen hele continenten little eichmänner tegelijk zo gek om allerlei wapenonderdeeltjes heen en weer te schuiven tot ze in alle noodzakelijke opzichten meer en meer inzetbaar de buurt van een beruchte muur onveilig maken met eeuwig dreigende schijnbewegingen in een NU weer eens eeuwenlang, DAN maar pas eeuwen later weer oplaaiende broederstrijd, de gevoelsmatig alleruiterst gepolarizeerde en meest kille vandien. Alle ontkende en ontkenbare gelijkheid en gelijkenis evenzoveel twist ontketenvoer, en dat is veel.

Het thema bij OVT vandaag is de abusievelijk vermeende verwovenheid van anti-semitisme met kommunisme in het desalniettemin never nooit niet aan politiek toekomend Hongaars volkssentiment. Wanbeheer van Moskou's leiders die toevallig Joden waren (men zat kennelijk heel eventjes door zo blank en blond mogelijke eigen volkverraders voorraad heen) en de oooo zo groooote tegenstelling tussen stad en land krijgen de schuld ... wat weer een perfect 1 tweetje maakt met het Gaza rapport via de BBC waar dankzij de nadruk op allerhoogste bevolkingsdichte (nooit van NYC gehoord natuurlijk) uiteraard geen plaats overblijft om het over olijfbomen te gaan hebben (dat zou de tegenspraken al te opzichtig in het oog doen lopen).

Ik vroeg moe laatst hoe de 'brede en smalle weg' poster (zoek met Gawin Kirkham ((der herontdekker/transatlantiseur)) en/of Charlotte Reihlen ((schilderes/schooljuf)), stierf 21 januari 1868 - this info Copyright © 2003 Peter N Millward) op 'Heilig Land' en omstreken van toepassing is. Welk der groepen semieten bleef het dichtst bij gods gebod van smalle paadjes door het groen inplaats van brede straten tussen wolkenkrabbers? Aan de mogelijkheid dat een oeroude verovering, toen(dertijd, de beruchte exodus episode) met steun van Egypte, nu van Amerika nog eens dunnetjes (nou ja dunnetjes? Zich van DU = depleted Uranium verrijkte in-, open en afbreuk middelen bedienen is crimineel van de allerzwaaste klasse ...  herhaal ik maar even op mijn beurt) over gedaan word ben ik maar niet doorgegaan.

OVT dogmatiek is er 1 die consequent elke zich van machtsmiddelenbediening, in dit geval het kommunisme*, aan Joden en door hen besmetten toeschrijving, kategorisch, vliegensvlug en herhaaldeljk ontkent, laat staan die bij voorkeur of ergst mogelijk, ten koste van alles. Inplaats daarvan wordt wat gehamerbeiteld op het grote verschil tussen stad en land .. "en dat is weer alles waar we tijd voor hadden" ... dus nemen ze dat ozo schaars goedje ook deze keer weer niet voor Josef, sleutelfiguur voor goed begrip van (een in dit kleine dorpje, slecht 20 minuten van Rotterdam nog altijd tegen de steilste tijdsgeestklippen op, alle anderen overheersende, uitbannende en blokkerende) Boek waarmee ik dit stukje inleidde.

Josef? - zie jewdas op het net - Was dat niet een gemankeerd manneke in vrouwenkleren? Ja en later o wonder ook een vogel die autonome, souvereine, (homesteaders avant la lettre, permaculturen aan de nijl zelfs mischien ook uiteindelijk) tot piramide bouw veroordeelde werknemers degradeerde door hen simpelweg hun land legaal te ontfutselen. De vrouwelijke list die hij gebruikte doet zijjn vroegere mannelijke fleur verbleken en als vermomming blijken. 'Zijn' slinkse keurigheidje ging als volgt: misbruik fatsoen, buit gebrek aan gebod tegen het houden van lokken van roofdieren uit bijvoorbeeld. Slangentemmen en kattenhouden zijn slechts de fijne circuskneepjes van de voorraadschuurderij en je wint er bovendien na verloop van tijd de politieke wapenwedloop van je mede onderdanen mee, vooral omdat je een zo ruime voorsprong neemt dat je concurrenten zo goed als overvallen worden, hou je tot dan toe bezig met het aanleggen van genoeg infrastructuur om de 'vrijwillige' bijdrage aan het grote onbekende, namelijk een (als alle begin .. en elk eind) moeilijk voorstelbaar niet belastend maar verlicht(end) 'gezamelijks' (dat begrip mogen ze best even lenen ((van de dronkendrankjedestileuters, stap 2 in de graan oppotterij ... als we het toch over rusland ... en polen hebben)), zo gul moet een mensenvisser minstens zijn) af te laten vloeien. Voila, nolens volens het piramide spel binnengetilt (en erdoor), onderop aansluiten aub. U bent door vampierbeet der wortellozen met de afgrond gelijkgemaakt. Tan Pi. Over de OVT aflevering nog even: chinezen zijn ook niet voor de poezepaal in de weer. Daarom even over onze oud kolonie, oud en niet over serieel kersvers zeer, niet over semi-semi-semieten land te keer. Smerige hiepokrieten!!!!!!!

Tis nie makkelijk met over van alles 20 jaar eerder en anderen vooruit een zomaar spontaan aan komen waaiend bij- en herstellend perspectief te moeten leven. Alle mogelijke opbeurende muziek te ver vooruit om er ook maar de minste baat bij te hebben. Daar heb ik dan toch weer te weinig voorstellingsvermogen voor kennelijk.

received via Martin the 12th of januari

2009 Year of the Great Divide

 by Valum Votan

     I. Forces that Divide

     What is the great legacy bequeathed by the Gregorian year 2008 upon the following year 2009?  Resoundingly, it is
     the collapse of the world financial system that, and the election of the first African-American president of the
     United States of America. These are the two forces shaping world events for the coming year. Both of these
     forces augur 2009 as the year of the great divide.

     In reality, there is no money; there is no ownership. We are not even real. If everybody could only see what a joke we have played on ourselves with our fictions that we die and kill for! The illusion of money dies hard and those most attached to money also die hard. The coming of the moneyless new evolutionary cycle is inevitable, the passing of the old even more so. During the year 2009 we must examine very carefully with whom and what we are identified.

     Of course, what makes the situation so difficult on the relative plane is that the fiction of money has so
     dominated the 5000-year cycle of Babylonian history that and what comes in its wake: the dread of taxes, war
     and imperial domination. Indeed virtually every institution of the modern world is governed and manipulated by
     money.

     With history in its fold, it is this fiction and its perpetuating support mechanisms - the banking system and the world governments - that is now crashing down all around us. With money going out the window, the economic
     system that has been sustained by money will also continue to go into turmoil. This means that for a good portion
     of humanity, 2009 will mean the facing of stark reality, the true enduring reality, the reality that cannot be
     bought or sold.

     For the ruling oligarchy, the financial-economic collapse will be the cause of further entrenchment and a hardening of the arteries of power. Rather than face the fact that the old game is over, they will prefer to hold on ever more tightly. Rather than give to the new they will continue to try to shore up the failing institutions, causing an even greater dividing line between the haves and the have-nots the latter of which will be increasing greatly in numbers as joblessness and unemployment take their toll.

     Yes, 2009 is the year of the great divide. Not only do we have the crises of global warming and the war on terror,
     but now also the financial turmoil of the world markets - a triple global crisis! The war on terror and the global
     warming are results of the dominance of money on the human mind and what it has done to our character,
     fomenting greed and careless if not callous indifference to violence and the destruction of nature. This triple
     threat is the terminal crisis of civilization. But it is the financial crisis that has finally begun to bring it home to
     everybody the old world is truly dying. Are we going to die with it or do we opt for the new?

     Humanity is little disposed to educate itself for change. Reinforced by the myth of progress, humanity thinks that
     increase of prosperity alone is the greatest value and index of superiority. Few people are capable of seeing opportunity whenever any sign of loss occurs. If loss occurs, we prefer to shore up our fears with insurance companies and pharmaceuticals for every mental discontent.

     The nature of materialism and the consumer economy, as well as the forces of marketing and propaganda that
     manipulate the mass mind on behalf of this system, cause us to believe that this way of life is the only future for
     humanity. Because of this, when there is an economic depression there is also an air of hopelessness and even
     panic.  But this is primarily a problem of the affluent countries. For the predominant number of people in the
     world, those who live below the so-called poverty line, and who already possess very little, this whole episode
     might be quite meaningless. Now it seems much of the rest of the world will be joining them. Welcome to the
     Gregorian year 2009!!

     II. "Always remember the fifth of November" John Lennon,
     "Remember"

     When the world woke up on the morning of the fifth of November, 2008, a great change had occurred over night
     the election of Barack Obama as the 44th president of the United States of America. Like the coming down of the
     Berlin Wall eighteen years earlier, the election of Barack Obama was a catalytic event far greater in significance
     than a mere election. Obama had already catalyzed the mass mind of the planet to such a degree that his election
     and what it engendered must be termed the Obama factor. It is this factor that will continue to polarize the world
     in 2009, between those who see the present global crisis as an opportunity for real change, and those who cannot
     face the fact that the world as we know it is now going up in smoke.

     The Obama factor is the universal focalization and making conscious of the mass mind’s desire for change, personified as and catalyzed by the man, Barack Obama, through his election victory.

     What Obama the man does may be nothing in comparison to what the Obama factor has already achieved a revolution and empowerment of the mass consciousness to take change upon itself. This empowerment is epitomized by Obama's now immortal and disarmingly simple phrase: 'Yes, we can.' Greater
     and greater moments of populist social protest and rebellion will become the order of the day.

     An irrevocable momentum for change has been set in motion. A revolution is occurring from within the depths of
     the mass consciousness. It was not just a president who was elected but a symbol that triumphed. This victorious
     symbol a man of color leading the most powerful nation on earth, in an office previously held only by the  dominant white race catalyzed the aspirations of the great mass of humanity who are always feeling left out of the banquet reserved only for the rich and the powerful. In the deepest sense, Obama's victory was a reversal of the white-dominated historical process in its entirety.

     But this change was also inevitably the cause of a new polarization. "Obama Victory Prompts US Gun Rush," (BBC News, 28-11-08). The increase in gun sales in the USA beginning on the 5th of November, the day after Obama's election, underscores this point. This is a grim portend of events to come.

     It is evident that during 2009, the momentum of the mass of humanity for change, for a realization of the new, will be matched by the polarization of the forces of reaction. Increasing populist protests will be matched by more and more anarchy and terrorist violence. While the election of Obama raised high a tide of hope and change in the human heart, there may be often unpleasant and misfortunate consequences. Fueled by armed violence, the world's slide into anarchy will be but the accompaniment to the discontent aroused by the collapsed financial system and world economy.

     If it was Guy Fawkes torching of the Parliament building that made the 5th of November a legendary landmark,
     then the Obama victory party, also on the 5th of November, may well be the final flame to light the fuse of
     permanent world disorder.

     III. 2009: Through the Dreamspell Looking glass

 "The great poisonous wind of the vajra ignorance blows with all pervading energy like an autumn storm and sweeps away all thoughts of possessiveness and self like a pile of dust."

             - Chogyam Trungpa, The Sadhana of Mahamudra 

     The changes we are reflecting upon for 2009 are only changes wrought within the limited and highly conditioned
     human world. That crumbling world reflects only one dimension of time. There are others. There is the fourth
     dimension of time defined by the law of time as the synchronic order. Within the synchronic order human history
     itself is but a third-dimensional perturbation in the cosmic history of the Earth. Yes, 2009 will be a year of definitive change and polarization, but only that the New may prevail.

     According to the synchronic measure of the Dreamspell, what the world woke up to on the fifth of November actually occurred on the 4th of November. In the Dreamspell the 4th of November, the actual day of Obama's election, was kin 260 13 Sun - the last day of a 260-day galactic cycle. The 5th of November was kin 1, 1 Dragon, the first day of a new 260-day galactic cycle. The last day of the new cycle will occur on 22 July 2009, when it will be 13 Sun once again. On that day will occur the last full solar eclipse prior to 21 December 2012. That day will be the definitive moment of the total eclipse of the old order - and the beginning ascent of the New.

     An adage attributed to Einstein says that you cannot solve a problem by the means that created it. No matter how
     much money the governments throw at the banks, the financial system will not revive. Money created the
     degradation of the biosphere (in favor of shopping malls) and politics supported this destructive effort. Obama
     the man will undoubtedly be a political failure for he is only fulfilling policies already established by his predecessors, and will spend much of his time trying to shore up failing institutions and outmoded values. As long as he adheres to traditional political methods, and does not evolve into a full-blown visionary, he will be just another brick in the wall!

     This is so, because what is occurring is that the SS Titanic of the civilization of historical materialism is going
     down and nothing in the universe can save it for it is preordained that everything that is not of the truth and
     artificially wrought by human cleverness is doomed to be swept away. When the ship is clearly sinking, it does
     little good to try fix the engine. 2009 is the year when this fact will become irrevocably obvious to everyone.

     In the Dreamspell the first seven Gregorian months of 2009 occur during the solar galactic year, Blue Electric Storm. This means that tremendous cosmic energies are being catalyzed energies beyond human control. It is these energies that are actually at work, both in nature and the human unconscious delivering hurricane force blows at the fragile and artificial human institutions and technologies.

     It is not just the disintegrating human institutions that will mark the year 2009 as a watershed in the rapid descent to 2012, but that human nature itself will be challenged to go to its next level - or die. While war and armed conflict will continue to be the response of both the power elite and the dispossessed, in the midst of the chaos will be signs of a mass awakening of consciousness as the cosmic force prepares the Earth-life for its next stage of evolution.

     In this lies the meaning of the last five months of the Gregorian 2009 year. July 26, just four days after the solar
     eclipse, commences the next solar galactic year, Yellow Self-existing Seed, Kin 4. The seeds of the new will be
     fully planted. This also marks the beginning of another four-year cycle the cycle that takes us to 20i2 and
     beyond. (The previous four-year cycle a Seed-Storm year-bundle essentially marked the second term of George
     W. Bush). The foundation of the new cycle will be laid by the First Noosphere World Congress, to be convened in
     Bali, Indonesia, July-18-22.

     This Congress will be the premiere event looking at the world through a lens not marred by adherence to any of
     the institutions of the old order. Instead, the perspective will be informed by a consciousness that is liberated
     into a whole Earth cosmic perception of our evolutionary purpose the noosphere. As the term describing the next
     geological phase of this planet, the noosphere mental sphere of the Earth signifies the transformation of the
     biosphere into a condition of cosmic consciousness. This is a mental and spiritual leap forward that will also be
     accompanied by certain biophysical Earth changes occurring by and following the climactic 2012 omega point.
     What the noosphere augurs is nothing less than a resurrection of consciousness through the medium of a purified humanity.

Do they not reflect in their own minds? Not but for just ends and for a term appointed did God create the heavens and the earth and all between them: yet are there truly many among men who deny the meeting with their Lord at the Resurrection.

             - Quran, 30:8 

     Advent of the Noosphere - the Only Real Change

        "During this period in which Powers are added to the Power of the Years, extraordinary events will become effective one by one. Power is added to your memories and to your powers. Be glad that you are able to receive such powerful currents."

             - Mevlana, The Knowledge Book, p. 729. 

     It is significant that in the Gregorian 2009 year, a remake of the original and remarkable science fiction classic,
     The Day the Earth Stood Still (1949) will be released (starring Keanu Reeves.) This inspired film channeling that
     was originally produced during the first wave of UFO sightings, details the story of a flying saucer that lands on
     the White House lawn, and the efforts of a greater galactic intelligence to communicate to the human race about
     the folly of their entry into a nuclear arms race and its potential for total destruction. 

     Released in a new version 60 years later, The Day the Earth Stood Still will be just as timely and equally prophetic.
     The film’s denouement occurs when all power on Earth is shut off cars cannot run and electricity and all
     other forms of energy are inoperable. Technological man is helpless and stopped in his tracks, the day the Earth
     stood still.  This is done solely to demonstrate the superior power of the galactic order of intelligencer in an effort
     to convince humanity to abandon its childish and self-destructive ways.

     Whatever the mysterious force might be that makes the Earth stand still, the story also exhibits the higher
     intelligence of the space aliens who arrive on our planet. It is the higher intelligence that is most noteworthy, for
     it is precisely this intelligence that is augured by the advent of the noosphere. Such a change in moral, spiritual
     and intellectual intelligence brought about by galactic evolutionary necessity is the impelling force behind the
     advent of the noosphere an irreversible quantum shift into a planetary mind of collective moral intelligence and
     spiritual upliftment.

     The shift into the noosphere mutation of the biosphere is the only real change. It is the only way, for instance,
     that terrorism can be halted, for the terrorists of today are but that part of ourselves that has had it with our
     myth of progress and worship of money. When money is no more, then there shall be no cause for terrorists.
     Osama Bin Laden is but a shadow myth invented and perpetrated by the Federal Reserve Bank, The World Trade
     Organization and the International Monetary Fund in order to create an aura of fear to protect the system of
     money.

that is a nasty little confession mister Votan

     The advent of the noosphere ascent into collective telepathic consciousness is the real change that will alter
     the very foundations of human society to such a degree that the causes of global warming and social injustice
     alike will be eradicated. Materialism is slavery to the machine; and the machine really is Moloch, consuming the
     resources of the Earth to stay alive. Material progress is to the detriment of moral and spiritual progress.
     Maintenance of the machine creates both social injustice and planetary pollution. With the advent of the
     noosphere, the machine will be seen for what it is  - a mere artifice of no real value. The human mind, the
     progenitor of the machine will be understood to be the new domain to explore and universalize in all of its
     dimensions. No machine is needed to do this.

now now now, mister Votan, pipe down and speak for yourself ... how could you have penetrated galactaker councils with pencil and paper instead of computer power? A better question would be to wonder how much longer your life would have to be if did all your past travels on horse- and/or camelback, mmm? And better Q still: what are ufos except highest tec now huh?? - I realize there are plenny of subtle explanations out there but hey, a little more awareness of the subtler aspects of currencies circulation would be too much to ask to boost the confidence in your admittedly betimes definitely inspired work for the likes of me?

     The Gregorian 2009 year will be the year of penultimate havoc, chaos and social anarchy. The new and its values
     will be sufficiently evident to make the great divide between the materialistic old the past - and the spiritually
     evolved noospheric future plainly evident. Humanity will have the choice. Either it may hold on to the old values
     of materialism, greed, neurosis and destructive behavior as well as allegiance to all of the institutions that
     support this way of life. Or it may choose to realize that now is the time to empower, develop and support the
     noospheric values of creativity, psychic exploration, spiritual purification, and the simplified, self-sustaining
     lifestyle of ahimsa (non-violence). The choice is between the old values of time is money, to the new values of
     time is art. Where there is money there is disharmony; where there is art there is harmony. It is that simple. The
     Earth is waiting to be transformed into a work of art.

     2009 a year to remember who you really are.
Money is art and though you don't do money (as memory) very well (nor willingly), your acquaintance with art should tell you it rarely gets well done cause people don't choose carefully enough as to whom to leave such joys/burdens tasks/pleasures, in short skills to. Delegation is Art i would say mr arguelles. if i were you i would trade my expertise on matters of alien circulation in for more mundane kinds on the double.

ps: You rootless asshole. You wouldn't recognize benefits of dividing, redividing, sub-dividing and dividing (ROCK) to the most suitable and beneficial infinitesimal decimals of cutting down to size if you sank into an inescapable stage of the process waist deep (if it were slightly too delugial, analogous to the delusional chokesome quantities of money weighing organicization processes down transferationally though otherwise just as awkwardly these days). Even then it wouldn't sink into your thick skull. God and Allah and all them Lords and their Lasses know i tried.